วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ธาลินี ศรีแก้ว

ครูในดวงใจของฉัน คือ คุณครูสุววรณี สายเชื้อ ท่านเป็นครูที่สอนวิชา คณิตศาสตร์ สมัยที่เรียนมัธยมศึกษาปี่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูมจัง หวัดสุนทร์ ท่านเป็นคนที่ดุในเวลาเรียน นอกเวลาเรียนท่านเป็นคนใจดีมาก คือเวลาในคาบ เรียนของท่าน เพื่อน ๆ ทุกคนจะเงียบ ต้องนั่งตัวตรง ไม่หันซ้ายหันขวา เนื่องจากเป็นข้อ ตกลงกัน หากเราไม่ทำตามข้อตกลงในคาบที่ท่านสอน หรือเวลาท่านสอน ท่านจะเขียน กระดานดำ แล้วนักเรียนต้องช่วยกันตอบพร้อมๆ กับท่าน หากใครไม่ตอบหรือไม่ทำตามข้อ ตกลง ก็จะโดนตีบ้างหรือให้อธิบ้ายให้เพื่อน ๆ ฟังหากอธิบายไม่ได้ อาจารย์จะให้เลือก เพื่อนให่ช่วยอธิบายแทน เหตุนี้จึงทำให้ดิฉันชอบคุณครูสุววณี ท่านมีเทคนิคการสอน ทำให้ เด็กมีความตั้งใจเรียน เข้าใจในบทเรียน มีสมาธิในการเรียน แล้วคะแนนสอบก็เป็นที่พอใจ สำหรับดิฉัน ทำให้ดิฉันเห็นว่าทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้ทุกวิชา จากนั้นมาฉันก็ตั้งใจเรียน แบบนี้เป็นต้นมา

ชื่อ นางสาวธาลินี ศรีแก้ว
โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.5/2 หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 50191440113

ไม่มีความคิดเห็น: