วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นายภาณุกร ตาทอง

ครูในดวงใจ
ครูในดวงใจ ของข้าพเจ้า คือ คุณครูพิสมัย ขายม ซึ่งเป็นคุณครูที่สอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นคุณครูที่เข้มงวดมาก เป็นคุณครที่สอนวิชา อังกฤษ ที่สอนได้ดีที่สุดเท่าที่เคยเรียนมา
คุณครูพิสมัยเป็นคุณครูที่เรียบร้อย พูดจาตรงไปตรงมาและมีมนุษยสัมพันธ์กับนักเรียนดี
คุณครูพิสมัยท่านจะเข้มงวดกับเรื่องการแต่งกายและการมาเรียนของนักเรียนมาก
การแต่งกายของนักเรียนจะต้องเป็นระเบียบ ถ้านักเรียนแต่งกายไม่ถูกระเบียบคุณครูก็จะไม่ให้เข้าห้องเรียน
ชื่อ นายภาณุกร ตาทอง
รหัสนักศึกษา 50191440231
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ คบ. 5/2 หมู่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ราชภัฎสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: