วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ " นายวัลลภ ฉลาดเฉลียว "

ประวัติของ นายวัลลภ ฉลาดเฉลียว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
...........................................................
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นายวัลลภ ฉลาดเฉลียว อายุ 58 ปี อายุราชการ 28 ปี
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 114151 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ขั้น 32,790 บาท
2. วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
þ ตำแหน่งครู สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. การรับราชการ
3.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่งครู 2 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2523
3.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สำคัญดังนี้

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รับเงินเดือน ระดับ/อันดับ ขั้น(บาท)
20 พ.ศ. 2523 ครู 2 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 2 1,905
25 มี.ค. 2526 อาจารย์ 1 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 3 2,765
1 ต.ค. 2530 อาจารย์ 1 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 4 3,955
1 ต.ค. 2533 อาจารย์ 2 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 5 3,955
1 ต.ค. 2537 อาจารย์ 2 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา 6 9,740
1 ต.ค. 2540 อาจารย์ 2 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา 7 13,680
18 ก.พ. 2548 ค.ศ. 3 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา ค.ศ. 3 28,650
ปัจจุบัน ค.ศ. 3 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา ค.ศ. 3 32,790
-------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ" นายองอาจ สุจินพรัหม

นายองอาจ สุจินพรัหม
: เกิด 29 มกราคม 2500
อายุราชการ 29 ปี
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สูงสุด ท.ช.
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมืองสุรินทร์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทร 084 0119151 email :
mango_th@hotmail.com

-ประวัติการศึกษา กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปี 2522 มหาวิทยาลัยบูรพา
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) ปี 2527 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น.บ. ปี 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 60 ปี 2551 สำนักฝึกอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตสภา
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2522 อาจารย์ 1 สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2535 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา จังหวัดสุรินทร์ ถึงปัจจุบัน

อุดมการณ์ในการทำงาน มีความรู้ ต้องคู่คุณธรรรม

ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น
1. สมาชิกคุรุสภาผู้มีจรรยาบรรณ มารยาท และวินัยดีเด่น คุรุสภาอำเภอเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2546
2. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปี 2546
3. ผู้บริหารผู้มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประจำปี 2547
4. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2547
5. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547
6. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับรอง จาก ส.ม.ศ. โดยผ่านการประเมินภายนอก รอบ 2 ปี 2550
7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร ปี 2549 จาก สพฐ.
8. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีแผ่นดิน” ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรมดีเด่น ปี 2549
9. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2550 จาก สพฐ.
10. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางเลือกนอกระบบ ปี 2551 จาก สพท. สุรินทร์ เขต 1

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1. กรรมการและเลขานุการ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 4
2. กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท.สุรินทร์ เขต 1
3. กรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ สพท. สุรินทร์ เขต 1
4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสุรวิทยาคาร
5. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสุรวิทยาคาร
6. กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์
7. กรรมการและเลขานุการ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ การมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
8. อนุกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2547
9. กรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ปี 2547
10. รองประธานการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จ.สุรินทร์ ปี 2548
11. วิทยากรครู ข. การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550
12. กรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปี 2551
13. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ปี 2551
14. ประธานกรรมการสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ปี 2551
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัยรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา--------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประวัตินายชำนิ จันทสุข

....ผมเกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด (นับแบบเก่า ตรงวันที่ 26 เดือนมีนาคม 2492) นี้เป็นคำบอกเล่าของแม่ แต่ทะเบียนบ้านผมปรากฏว่า ผมเกิดปี 2491 ทะเบียนโรงเรียนลงไว้ว่า เกิด 6 กันยายน 2491 ถ้าผมจะดูหมอดูผมยึดคำบอกเล่าของแม่
ผมเกิดที่บ้านเสลา ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครอบครัวผมอพยพมาอยู่เขต
ตำบลสะเดา (ขณะนั้น) อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ ตั้งแต่ประมาณ ปี 2492 เมื่อผมลืมตาเห็นโลก ผมก็อยู่ที่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ แต่พื้นที่นี้แปลกอยู่อย่างเรื่องศาสนาประเพณีวัฒนธรรม การค้าเศรษฐกิจ เขาไปทาง อำเภอขุขันธ์ ส่วนการศึกษาการปกครองเขามาทางอำเภอสังขะ
ผมใส่ใจเรื่องศาสนา เรื่องความเมตตากรุณาตั้งแต่เด็ก ๆ ที่บ้านผมเวลาฆ่าไก่ต้มกินจะกินต้มไก่กันไม่ค่อยลง เพราะจิตซึมซาบความรัก ความเมตตาไก่ กินไม่อร่อย เวลาจะขายวัวขายควายในบ้าน เป็นเรื่องใหญ่มาก แม่ต้องทำน้ำมนต์ (ใส่แป้ง ใส่ขมิ้น) ปะพรมให้วัวควายขอโทษ ขอขมาที่ต้องขายเขาไป เราเลี้ยงมันก็ผูกพันเหมือนลูกหลาน จะขายก็อาลัย รัก...
ผมเป็นครูเมื่อปี 2512 ครูบ้านนอกได้รับการซึมซับอุดมการณ์ครูบ้านนอกมาเต็มร้อย เราเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้ว ไม่กลัวความยากลำบากไม่มีที่ไหนจะทุรกันดารอีกแล้ว จึงอาสาไปเป็นครูชายแดน ในที่สุดได้เป็นครูใหญ่ ครูน้อย ภารโรงที่โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง แต่หัวใจไม่แกร่งพอ แค่ปีเดียวใจครูบ้านนอกก็พ่ายแพ้ ต้องไปฝึกวิทยายุทธใหม่
9 มกราคม 2529 ผมเป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสำโรงทายแล้ว วันนี้ผมตัดสินใจเดินเข้าวัด ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมกับวัดป่าหนองไผ่ล้อม ทั้งนี้มีแรงบันดาลใจจาก พลตรีจำลอง ศรีเมือง ที่ปฏิบัติธรรมเคร่งครัด และอาสารับใช้บ้านเมืองสมัครับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่นี่นอกจากทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ แผ่เมตตาแล้ว ผมเริ่มพึงศีล 5 ให้ตึงขึ้น คือเขาใจใส่ศีล 5 อย่างจริงจัง ผมเลิกหาปลา (ดักมอง ใส่เบ็ด) เลิกกินเหลา เลิกซื้อหวย ใส่เสื้อผ้าสีหม่น ฯลฯ มันเป็นไปเองอัตโนมัติ
ปีรุ่งขึ้นผมมีโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระมนาโป (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) ที่ศีรษะอโศก ผมเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเปลี่ยนสายปฏิบัติ มาปฏิบัติสายอโศก (ทั่วไป เรียกว่า สายสันติอโศก) จนปัจจุบัน
การปฏิบัติของพระพุทธเจ้า แท้ที่จริงก็มุ่งอยู่ที่การกินน้อยใช้น้อย คือมักน้อย และช่วยเหลือสังคม
ผมไม่แน่ใจว่า ผมเริ่มเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เมื่อใด เท่าที่ทบทวนดู ก็พบว่า แท้จริงพวกเราชาวพุทธ (บ้านนอก) ก็อยู่อย่างพอเพียงมาเนิ่นนานแล้ว แต่เมื่อกระแสทุนนิยมเข้ามา ก็ชักจูงให้เราเป็นนักบริโภคนิยม คือ กินมาก ใช้มาก ฟุ่มเฟือยมาก เห็นแก่ตัวมาก ไม่เอื้ออาทรกัน สังคมก็เดือนร้อนมาก
ชีวิตผมและครอบครัว ก็มีความสุขแบบพอเพียง

4 พฤศจิกายน 2551
-------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"