วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.เตือนใจ พนาจันทร์

ครูในดวงใจของข้าพเจ้าคือ อาจารย์สุรางค์ศรี อรุณโน ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาตอนข้าพเจ้าอยู่ม.ปลาย ที่โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าด้วย อาจารย์จะเป็นคนเรียบร้อย สุภาพ พูดจาไพเราะและเป็นกันเองกับนักเรียน เวลาพูดกับนักเรียนท่านมักจะเรียกว่าลูก ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีมาก ในคาบเรียนท่านมักจะสอนเรื่องมารยาท เพราะท่านเป็นคนที่เคร่งกับเรื่องนี้มากสอนไปท่านก็มักจะมีคำสอนสอดแทรกมาในบทเรียนเสมอทั้งเรื่องการแต่งตัว การพูด กิริยาท่าทาง ท่านจะเป็นคนที่ไม่สอนนักเรียนแค่คำพูดแต่ท่านจะปฏิบัติให้นักเรียนเห็นจริงๆ เวลามีงานอะไรที่โรงเรียนท่านก็จะเป็นพิธีกรเสมอเพราะท่านเป็นคนพูดเก่ง เวลานักเรียนมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะพูดกับท่านได้ทุกเรื่องเพราะท่านเคยบอกว่ามีปัญหาอะไรก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้คนเดียวถ้าปรึกษาใครไม่ได้ก็ให้มาปรึกษากับท่าน ท่านจะให้คำปรึกษาดีมากและเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนมากที่สุดข้าพเจ้าจึงอยากที่จะยึดถือท่านเป็นแบบอย่างในการที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต สุดท้ายข้าพเจ้าก็จะยึดถืออาจารย์ท่านนี้ให้เป็นแบบอย่างของข้าพเจ้าต่อไป เพื่อที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคตข้างหน้าต่อไปให้ดีที่สุด

น.ส.เตือนใจ พนาจันทร์
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.5/2 หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 50191440111

ไม่มีความคิดเห็น: