วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.บุษกร สมบูรณ์การณ์

ครูในดวงใจ คือ คุณครู สุนันทา สิริไสย์ เป็นครูที่โรงเรียนบ้านโคกเมือง เป็นคุณครูที่แต่งกายสุภาพ เป็นระเบียบแบบแผนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนทุกคน ครูคนนี้จะเป็นเป็นห่วงนักเรียนในทุก ๆ เรื่องช่วยเหลือนักเรียนทุกเรื่อง และให้คำปรึกษากับนักเรียนได้

นางสาวบุษกร สมบูรณ์การณ์
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ. 5/2 หมู่ 1
รหัสนศ. 50191440118

ไม่มีความคิดเห็น: