วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.พจนีพร ประจิตร

ครูในดวงใจของข้าพเจ้าคือ คุณครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์
เพราะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เป็นครูที่เก่ง และให้ความทุ่มเท
กับนักเรียนมากๆ แล้วก็มีสื่อในการสอนที่พร้อม และสามารถสอนนักเรียนที่
ไม่เข้าใจจนเข้าใจ แล้วท่านก็ให้ทำการทดลองต่างๆ ทำแบบฝึกหัด บางครั้งท่าน
ก็จะให้ตอบคำเป็นรายบุคคล เพื่อทดสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจ
ก็จะอธิบายใหม่อีกรอบ เวลาเข้าสอนท่านก็จะเข้าสอนตรงเวลา เวลาปล่อย
นักเรียนก็ปล่อยตรงเวลามาก แล้วท่านก็จะเข้าสอนทุกคาบเลย นอกจากจะติดงานราชการ

นางสาวพจนีพร ประจิตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5/2 หมู่1
รหัส 50191440127

ไม่มีความคิดเห็น: