วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.อารีรัตน์ อังสนุ

คุณครูในดวงใจ
ชื่อคุณครูสุวรรณี สายเชื้อ คุณครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอนวิชาคณิตศาสตร์

เทคนิคการสอนของคุณครู

คุณครูจะมีเทคนิคการสอนการให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหามากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ผู้เรียนเสนอมานั้น สอนแบบให้ผู้เรียนเสนอรายงานในชั้น คือ เทคนิคการสอนที่มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าสาระความรู้ เรื่องราย ฯลฯ แล้วนำมาเสนอรายงานในชั้น โดยทั่วไปจะเสนอด้วยวาจา ผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม การสอนโดยใช้คำถามเป็นการสอนที่ผู้สอนป้อนคำถามให้ผู้เรียนตอบ อาจตอบเป็นรายบุคคลหรือตอบเป็นกลุ่มย่อย หรือตอบทั้งชั้น การตอบใช้วิธีพูดตอบผู้สอนจะพิจารณาคำตอบแล้วให้ข้อมูลสะท้อนกลับ หรือถามคนอื่นหรือกลุ่มอื่นจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องเหมาะสม

นางสาวอารีรัตน์ อังสนุ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.5/2 หมู่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: