วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ครูดีในดวงใจ : นางกรรณิการ์ คล้ายคลึงประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ นางกรรณิการ์ นามสกุล คล้ายคลึง
2. เกิดวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2503 อายุ 49 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
4. รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526
ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร (บ้าน) 0-4455-8279 (มือถือ) 087-8699859
6. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด (โปรดระบุให้ชัดเจนพร้อมรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ ติดต่อได้) บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 5 บ้านจะแกโกน ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร (บ้าน)0-4455-8279 (มือถือ) 087-8699859

ตอนที่ 2 เหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ “ครูดีในดวงใจ

1. เป็นผู้ที่ประพฤติตนและปฎิบัติตัวในชีวิตประจำวันให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและชุมชนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสังเกตได้จากการมาปฏิบัติราชการแต่เช้าทุกวันได้มารับนักเรียนในตอนเช้า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เป็นที่พอใจแก่ผู้ปกครองมากได้พานักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนก่อนขึ้นเรียนทุกวันและไม่เคยขาดราชการ
2. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ สังเกตได้จาก การจัดทำวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีการทำใบงานให้นักเรียนได้ฝึกเป็นปัจจุบัน
3. สอนนักเรียนให้ปฏิบัติจริงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีพานักเรียนทำขนม ทำการเกษตร ปลูกผัก เพาะเห็ด
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนติดตามนักเรียนมาเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลทุกคน ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา จนได้รับคำชมเชยจากผู้ปกครอง
5. มีความสามารถจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อใช้สอนนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจนได้รับการอนุมัติให้เป็นครูชำนาญการพิเศษ


เหตุผลที่แสดงถึง มีความมุ่งมั่นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการโดยรวม
และได้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ดังนี้
1. การประพฤติตนและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันให้เป็นแบบอย่างของชุมชนและนักเรียน ผสมผสานไปกับการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม รู้จักใช้จ่ายและดำรงตนตามอัตภาพ ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
2. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน โดยครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ฐานะทางครอบครัวและความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำมาวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์ชุมชนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนประกอบการจัดการเรียนการสอน
3. จัดทำวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน
4. ช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสและเด็กที่ทีปัญหาทางการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมสอนพิเศษให้ สร้างสื่อการเรียนสำหรับเด็กประเภทนี้โดยเฉพาะ สร้างสื่อการเรียนที่หลากหลายเช่น แบบฝึกการอ่านประกอบรูปภาพ แบบฝึกทักษะการบวกลบเลข ทำหนังสืออ่านประกอบ จัดทำหนังสือเล่มเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้อ่านในยามว่าง
5. ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
6. ได้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนตอนเย็นทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
7. ได้จัดกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พานักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟ้า ได้เขียนโครงการขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน 40,000 บาท
8. รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักกำจัดขยะและนำขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้ สอนให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
9. รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักออมเงิน ได้จัดกิจกรรมออมทรัพย์ขึ้นในโรงเรียน
10. ได้บริจาคทรัพย์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับห้องประชุมโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง


ตอนที่ 3 ผลงานที่สำคัญโดยย่อ เพื่อนำไปจัดพิมพ์ในหนังสือ “ครูดีในดวงใจ”
ชื่อ นางกรรณิการ์ นามสกุล คล้ายคลึง
เกิดวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2503 อายุ 49 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร
(บ้าน) 0-4455-8279 (มือถือ) 087-8699859
หลักการและอุดมการณ์ การปฏิบัติตน ครองคน ครองงาน
มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสุรินทร์ เมื่อสอบบรรจุได้เป็นครู ได้ไปบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านตาโม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2526 มีเหตุการณ์สงครามชายแดนไทยกัมพูชา ทุกคนอยู่ที่นั่นต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา แต่ข้าพเจ้าไม่ได้นึกหวาดกลัวแต่อย่างใด ดีใจที่ได้เป็นครูได้สอนนักเรียนตามชนบทเพราะพวกเขาน่าสงสารมาก มีความประทับใจนักเรียน ที่นั่นมาก อยาก สอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ สอนหลักการใช้ชีวิตในสังคม แต่ก็ต้องย้ายมาบ้านเพราะไม่มีใครดูแลมารดาซึ่งอยู่คนเดียว ปัจจุบันก็ทำการสอนอยู่ในโรงเรียนชนบท มีความสุขมาก ภูมิใจในอาชีพครูมาก รักอาชีพครู รักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติสนิท

ข้าพเจ้ามีหลักการในการครองตน ดังนี้
1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบมีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จด้วยตนเองสังเกตได้จากการตั้งใจสั่งสอนศิษย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ทำผลงานทางวิชาการจนสำเร็จได้เป็นครูชำนาญการพิเศษ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและครอบครัว มีจิตใจมั่นคง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลในชุมชน สังเกตได้จากการเป็นแม่บ้านที่ดี การดูแลครอบครัวสั่งสอนอบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาแก่บุคคลในชุมชนในการดูแลบุตรธิดา และช่วยเหลือผู้อื่นเช่นช่วยงานสังคมเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีและเป็นที่รักของเพื่อน ๆ
2. การประหยัดและเก็บออม รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันเสาร์- อาทิตย์จะปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านและทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนมาศึกษา เช่นเผาถ่านแบบใช้ถังทำน้ำส้มควันไม้ เลี้ยงไก่ไข่ ทำน้ำหมักชีวภาพ ทำนา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ
ลูกศิษย์และชุมชน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและช่วยพ่อแม่ทำงาน รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งาน สอนให้นักเรียนรู้จักรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน รู้จักเก็บออม ข้าพเจ้าเป็นผู้รู้จักใช้จ่ายและดำรงตนอยู่บนรากฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้ไม่ขัดสนทางด้านการเงินและไม่มีหนี้สินสร้างครอบครัวสร้างบ้านได้พออยู่ตามฐานะรู้จักดูแล บำรุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม
3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ข้าพเจ้าเป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ทุกอย่าง มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักยานยนต์ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ พูดจาไพเราะ มีมารยาทดี การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทสะ เป็นแบบอย่างความมีน้ำใจ การเสียสละ มีความประพฤติที่ดี การอบรมสั่งสอนบุตร ธิดา การปฏิบัติตนต่อสามี เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ตรงต่อเวลามาปฏิบัติงานแต่เช้าทุกวันไม่เคยหนีราชการ ไม่เคยขาดราชการและไม่เคยได้รับโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามศีล 5 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ให้กับทางราชการและงานส่วนรวมเป็นประจำ เช่น บริจาคเงินช่วยเหลืองานบุญต่าง ๆ บริจาคเงินซื้อเครื่องปรับอากาศให้กับทางโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่น
5. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล ได้เข้าร่วมในศาสนกิจและ
ทำนุบำรุงศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ช่วยสอดส่องดูแลผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย
เสียภาษี เคารพกฎหมาย มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เข้าร่วมในพิธีการวันสำคัญทุกครั้ง ไปร่วมทำบุญในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาทุกครั้ง
หลักการในการครองคน
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ สังเกตได้จากการมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานให้เกียรติและยกย่องเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไปให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่มรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามีอารมณ์และจิตใจดี
หลักการในการครองงาน
เป็นผู้ที่มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ สังเกตได้จากการสอน และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านบริหารงบประมาณ ได้ตั้งใจปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางของผู้บริหารและคณะครู มีความสามารถในการ
คิดริเริ่มหาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสังเกตได้จากการคิดริเริ่มจัดทำนวัตกรรมมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนของนักเรียน คิดออกแบบการเรียนรู้ คิดศึกษาวิธีการสอนอย่างหลากหลาย มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ และ ได้รับการยกย่องในความสำเร็จของงาน
แนวทางการปฏิบัติงานและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนให้นักเรียนสร้างกระบวนการคิด นักเรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง
ข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องสุรินทร์ถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องราวต่าง ๆของจังหวัดของตนเองเพราะนักเรียนบางคนยังไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดของตนเองมีดีอย่างไร ปรากฏว่านักเรียนสนใจมากและเป็นธรรมชาติของคนย่อมสนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ดีมาก
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีการเตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประเมินฐานะความเป็นอยู่ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนำมาวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียน วิเคราะห์ชุมชนดูความแตกต่างของแต่ละชุมชนวิเคราะห์เพื่อศึกษาผู้เรียนและนำมาจัดการเรียนการสอน จัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
สร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน
มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติพร้อมที่จะประพฤติตนเป็นคนดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากตำราหรือคำบอกเล่าอย่างเดียว สร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การซักถาม และการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวอย่างผลงานดีเด่น
1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ จุดเด่นของงานนี้ คือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนของตนเอง วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2. กิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียนได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และครูได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูผู้ส่งเสริมและรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักออมเงิน
3. ฝึกสอนนักเรียนทำอาหารแปรรูปได้รับรางวัลเหรียญทองระดับพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1
4. เขียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เงินมา 40,000 บาทเพื่อจัดกิจกรรม
5. ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
6. ได้รับรางวัลครูผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนดีเด่นของคุรุสภาอำเภอกาบเชิง
7. ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
8. ได้รับยกย่องเป็นแม่ดีเด่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
9. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในงานสร้างสรรค์การเรียนรู้ จากคุรุสภาอำเภอกาบเชิง
10. ได้รับยกย่องเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน
จากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
11. เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานและข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สร้างแรงจูงใจให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทำความดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงทำให้ครูเกิดแรงกระตุ้นจัดทำสื่อการเรียนชุดการสอนเรื่องท้องถิ่นของเราขึ้นมา
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนให้รู้จักการออมทรัพย์ การประหยัดและรู้จักคิดประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้เป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน อยู่อย่างพอเพียง รู้จักฝันตั้งใจทำให้ได้เหมือนที่ฝัน รู้จักคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้แตกแขนงออกไป คิดในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่มีประโยชน์ปลอดสารพิษและสะอาดและมีทักษะในการทำงานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนทุกคนต้องมาเข้าแถวเคารพธงชาติ เชิญธงขึ้นทุกเช้า และเข้าแถวเคารพธงชาติเชิญธงลงก่อนเลิกเรียนทุกวัน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

(ลงชื่อ)........................................................
(นายสมคิด รักษ์รอด)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง

วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ครูดีในดวงใจ " นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย"ประวัติ
นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2501 ณ บ้านเมืองที ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และได้ย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่ บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากบิดาได้เดินทางมารับราชการที่ภูมิลำเนาเดิม
ประวัติการศึกษา
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ที่โรงเรียนวัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนครฯ
- จบปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาเอกพลศึกษา วิชาโทจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว (ศศ.บ.) ปีพ.ศ.2522
- จบปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาเอกพลศึกษา วิชาโทจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว (ศศ.ม.) ปีพ.ศ. 2535
ประวัติการทำงาน
เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์1 ระดับ3 ที่โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชา-สรรค์,ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา และปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี
ประสบการณ์การทำงาน
- อดีตคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอำนวยศิลป์
- อดีตประธานเชียร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 3
- อดีตนักกีฬามหาวิทยาลัย (มวยไทย ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากร ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านกิจกรรม ฯลฯ
- พิธีกร การดำเนินรายการในงานพิธีต่างๆ
- กรรมการตัดสินกีฬา เทนนิส วอลเลย์บอล มวย ฯลฯ
ประวัติการอบรมและศึกษาดูงาน
- ผ่านการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
- ผ่านการอบรม กรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล,เทนนิส จากสมาคมฯ
- ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ, เทคนิคการเป็นพิธีกร
- ผ่านการอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง,หลักสูตรยุทธวิธีการเขียนแผนเชิงปฏิบัติการและการประเมินผลโครงการตามแนวปฏิรูปการศึกษา จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาฯ
- ผ่านการอบรมวิทยากร ด้านวิชาการ,ด้านการบริหารโรงเรียน ฯลฯ
- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่ประเทศ ออสเตรเลีย ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการ Educator Program ของ AFS
- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ที่ประเทศลาว,กัมพูชา,เวียดนาม,เมืองต้าเหลียนประเทศจีน
เกียรติประวัติ
- ผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เขตการศึกษา 11
- ผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
- ผู้บริหารดีเด่น ของคุรุสภา อำเภอปราสาท
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติงาน
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ความสมบูรณ์จะเป็นไปได้ยาก หากขาดการฝึกฝนที่ถูกต้องดีงาม การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการช่วยให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ ดังกล่าว
โรงเรียนจึงเป็นสถาบันหลักแห่งหนึ่งที่ช่วยจรรโลงให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐอย่างแท้จริง โดยเป็นสถานที่อบรม บ่มนิสัย ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามจากบรรพบุรุษสู่อนุชนคนรุ่นหลัง
ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้เลือกประกอบอาชีพครู แม้เป้าหมายครั้งแรกจะไม่ใช่ก็ตามแต่เมื่อได้สัมผัสและอยู่กับเด็กนักเรียนอย่างหลากหลาย ทำให้เห็นถึงความน่ารักอันบริสุทธิ์ใสซื่อ และความแตกต่างทางฐานะความเป็นอยู่ ความด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากสังคม ใครเล่าจะทำหน้าที่นี้ได้ดีเท่ากับครู เพราะครู คือวิศวกรผู้สร้างคน ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ยกระดับจิตวิญญาณให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แม้จะเป็นงานที่แสนยากแต่ก็ท้าทายต่อความสามารถ แม้จะเป็นงานที่แสนเหนื่อย แต่ผลผลิตที่ออกมาดี มีคุณภาพ ก็เป็นผลงานอันน่าอิ่มเอิบใจของคนเป็นครู
ครูที่ดีมีความรู้ ครูที่ทุ่มเทเพื่อศิษย์ เป็นครูด้วยจิตวิญญาณมีมากหลาย สังคมให้ความเคารพ นับถือ เป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยม ขอคุณครูทั้งหลายจงภาคถูมิใจในการทำความดีด้วยจิตอันบริสุทธิ์ อานิสงค์จากการทำความดีจะส่งผลต่อคุณครูและครอบครัวอย่างแน่นอน
“เราจะสร้างนักเรียนที่มี คุณภาพควบคู่คุณธรรม เพื่อสร้างคุณประโยชน์ และดำรงตนอย่างมีคุณค่าอยู่ในสังคม”

ข้อคิดในการทำงาน
“จงทำงานตามธรรมชาติ และทำตามธรรมชาติของงาน”

[ดูแบบรายงานข้าราชการดีเด่น.pdf]
-------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ครูดีในดวงใจ " นางนุชนารถ ลับโกษา"

ชื่อ นางนุชนารถ ลับโกษา เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2500
ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านเลข 29 หมูที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
บิดาชื่อ นายสะ วุฒิยา มารดาชื่อ นางทองมา วุฒิยา มีบุตรจำนวนทั้งหมด 6 คน เป็น ชาย 4 คน หญิง 2 คน นางนุชนารถ ลับโกษา เป็นบุตรคนที่ 1 ซึ่งต่อมาได้สมรสกับนายวุฒิพงษ์ ลับโกษา มีบุตรด้วยกัน 2 คน คนที่ 1 นางสาวจารุกัญญ์ ลับโกษา อายุ 25 ปี ทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตำแหน่งการเงินการบัญชี คนที่ 2 นางสาวจิราภรณ์ ลับโกษา อายุ 23 ปี จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์และกำลังศึกษาอยู่ที่เนติบัณฑิต
ภูมิลำเนาปัจจุบัน
86 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
1. การศึกษาชั้นประถมปีที่ 1 - 4 จากโรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2. การศึกชั้นประถมปีที่ 5 – 7 จากโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
4. การศึกษาระดับ ปวช. จากโรงเรียนเสาวภาผ่องศรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2521
5. การศึกระดับอนุปริญญา เอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2539
6. ระดับปริญญาตรี เอกการประศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2550
ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ในตำแหน่ง ครู 1 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา ตำบลขามเดื่อ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และย้ายมาที่โรงเรียนบ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2527ในตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 2 และในปัจจุบันตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคาละแมะ ตำบลคาละ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
หน้าที่นอกเนื่องจากการสอน
1. เป็นเจ้าหน้าอาหารกลางวันในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินซื้ออาหารกลางวัน ดำเนินการโดยการจัดเป็นเวรให้ครูทุกคนในโรงเรียนรับผิดชอบซื้ออาหารสด – แห้งเป็นรายวัน และดูแลเกี่ยวกับการประกอบอาหารต้องสะอาดถูกหลักอนามัยและจัดระเบียบเกี่ยวการเข้าแถวรับอาหารกลางวัน การรับประทานอาหารก็จัดให้นั่งรับประทานเป็นกลุ่มคละกันตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 โดยทางโรงเรียนมีนโยบายให้พี่ดูแลน้องในขณะที่รับประทานอาหาร ควบคุมไม่ให้เล่นหรือคุยกันเสียงดังจะทำให้เสียมารยาท
2. การบริการชุมชนในเขตบริการโรงเรียนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการในโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบและประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำเนินงานในโรงเรียนที่เอื้อประโยชน์แก่นักเรียนเป็นการสร้างความสมานสามัคคีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
3. โครงการออมทรัพย์ของนักเรียน ดำเนินการโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการออมทรัพย์ โดยให้ครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ้นเดือนครูจะแจ้งยอดเงินออมให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคลให้นักเรียนนำไปบอกผู้ปกครองต่อไป เมื่อสิ้นเทอมก่อนปิดภาคเรียนก็แจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินออมของนักเรียนแล้วนำไปเข้าบัญชีให้ที่ธนาคารออมสิน นักเรียน ทุกคนมีบัญชีเงินฝากเป็นของตนเอง
4. เป็นกรรมการสอบแข่งขันความเป็นเลิศระดับ CEO มีหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเรียบร้อย และเป็นกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับเขต ในปีการศึกษา 2550
สิ่งที่ภาคภูมิมากที่สุด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นแก้ปัญหาเป็น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผลงานดีเด่น
เป็นครูดีเด่นและครูแกนนำระดับอำเภอ แข่งความเลิศระดับ CEO ศีขรภูมิ 3 การท่องบทอาขยานนักเรียนช่วงชั้นที่ 1ได้ชนะเลิศอันดับ 1
อุดมคติประจำใจ
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
ความใฝ่ฝัน
จะตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งและทำงานจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ อนาคตอยากเป็นครูชำนาญการพิเศษ


นางนุชนารถ ลับโกษา
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคาละแมะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1