วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ " นายบุญเสริม เติมกล้า
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นายบุญเสริม เติมกล้า

วันเดือนปีเกิด วันที่ 16 กันยายน 2501

ที่อยู่ปัจจุบัน 66 หมู่ที่ 16 บ้านจะแกโกน ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วุฒิทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หน้าที่ราชการ ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย โรงเรียนบ้านราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ตอนที่ 2 การศึกษาดูงาน 1. ประเทศกัมพูชา

2. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. ประเทศเวียดนาม

4. ประเทศมาเลเซีย

5. ประเทศสิงคโปร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รางวัลที่ได้รับ 1. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

2. ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ระดับจังหวัด

3. รองชนะเลิศอันดับ 1 การเข่งขันกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4. เหรียญทองแดงการแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ระดับจังหวัด

5. รางวัลระดับดี การประกวดผลงานทางวิชาการ การออกแบบการจัดการการเรียนรู้บูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1

6. เป็นคนดีต้นแบบจังหวัดสุรินทร์

7. ผุ้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2551 สาขาปฏิบัติการสอน (ชำนาญการสอนพิเศษภาษไทย)

ผลงานดีเด่น 1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านในใจ คูปองหัวใจนักรักการอ่านที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1

2. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมการเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและคุณค่าทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 การอ่านจับใจความประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

--------------------------------------------

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"


ไม่มีความคิดเห็น: