วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ" นางอภินันท์ เอื้อเมธิยางกูล


ชื่อ นางอภินันท์ เอื้อเมธิยางกูล

การศึกษา

๒๕๑๐-๒๕๑๑ ประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา

๒๕๑๒- ๒๕๑๓ ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครู

นครราชสีมา วิชาเอกภาษาไทย

๒๕๒๗ ปริญญาบัตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช วิชาเอกภาษาไทย

ประวัติการรับราชการ

กรกฎาคม ๒๕๑๘ ครูตรี โรงเรียนบ้านกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

๓๐ กันยายน ๒๕๑๘ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ อำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

มกราคม ๒๕๒๘ อาจารย์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อ-

ผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

มิถุนายน ๒๕๔๖ อาจารย์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อ-

ผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ

(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด

สุรินทร์

ผลงานดีเด่น

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ครูภาษาไทยดีเด่น ของคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์

ประจำปี ๒๕๔๕

.ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาย่อของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี

๒๕๔๕

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ พัฒนาทักษะการสอนดีเด่น ของชมรมอนุรักษ์

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๔๖

๔. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สาขาอนุรักษ์

วัฒนธรรมและมรดกไทยด้านภาษา ของหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ ประจำปี

๒๕๔๖

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ TOp Teacher Awards ๒๐๐๓ เป็นผู้มีผลงาน

ดีเด่นด้าน ครูแม่แบบอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ของนิตยสารวิชาชีพ

สู่ความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๔๖

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ผู้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย จากหนังสือพิมพ์

สื่อสารธุรกิจ ประจำปี ๒๕๔๖

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ครูของแผ่นดิน จากนิตยสารสารคดีคนสร้าง

ชาติ ประจำปี ๒๕๔๗

. ได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๓

. ได้รับเกียรติบัตร บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๔๔

๑๐. ได้รับเกียรติบัตร ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด

สุรินทร์ ปี ๒๕๔๔

--------------------------------------------------------

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"


ไม่มีความคิดเห็น: