วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ครูดีในดวงใจ " นางพรรณศิริ ผาสุก"

ประวัติและผลงาน “ ครูดีในดวงใจ ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ นางพรรณศิริ นามสกุล ผาสุก
2. เกิด วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2502 อายุ 49 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสุรินทร์
4. ตำแหน่งปัจจุบันครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
5. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกะลัน(กระแสร์วิทยานุเคราะห์) ตำบลยาง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทร บ้าน - (โรงเรียน)
044-590- 142 มือถือ 087-879-2034
6. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก โรงเรียนบ้านกะลัน(กระแสร์วิทยานุเคราะห์) หมู่ที่ 15 ตำบลยาง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทร บ้าน - (โรงเรียน)
044-590- 142 มือถือ 087-879-2034
ตอนที่ 2 เหตุผลที่เสนอให้ได้รับการคัดเลือกในโครงการ “ ครูดีในดวงใจ ” เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของ
นักเรียน เพื่อนครู สังคม เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีหลักในการปฏิบัติตนครองคน ครองงาน ได้แก่
1. ทุ่มเทอุทิศเวลา แต่งหนังสือ 2 เรื่อง ใช้เงินส่วนตัวจัดทำรูปเล่มเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียน
ได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มโรงเรียนอื่นอีกด้วย
2. แต่งหนังสือประเภทนิทานคำกลอน และนิทานส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้เงินส่วนตัวจัดทำรูปเล่มมอบให้
ห้องสมุดและผู้สนใจนำไปพัฒนาผู้เรียน
3. เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนครูด้านการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ
4. อุทิศเวลาและเงินส่วนตัวพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5. มีหน้าที่แต่งบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วในวันสำคัญทุกครั้ง
6. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวม ได้แก่
6.1 ปรับปรุงบริบทโดยใช้เงินส่วนตัวซื้อพันธุ์ไม้ จ้างแรงงาน ปรับพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
6.2 เป็นหัวหน้าชุมนุมนาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สู่ศิษย์ สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยและพื้นเมือง ผู้เรียนเกิด
ทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ จนผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นครูฝึกนาฏศิลป์ที่งานชุมนุม
ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ
6.3 ชุมชน 2 แห่งและหน่วยงานอื่นแจ้งขอการแสดงจากทางโรงเรียนเป็นประจำทุกปี (เฉพาะงานรำ
แก้บนปีละ 8 ชั่วโมง )
6.4 ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลน ด้วยเงินส่วนตัว

7. หลักในการปฏิบัติตนครองคน ครองงาน ได้แก่
7.1 ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
7.2 มีจิตอาสาต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอ
7.3 มีความเสียสละ อุทิศเวลาและงบประมาณส่วนตัวเพื่อพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียน
7.4 มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสม่ำเสมอ
ตอนที่ 3 ผลงานที่สำคัญ
ผลงานที่สำคัญที่เป็นนวัตกรรมในการเรียนการสอน ได้แก่
1. หนังสือเรื่อง “ เรียนรู้เรื่องแม่ ก กา ”
2. หนังสือเรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้เรื่อง “ แม่ กก ”ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง


(ลงชื่อ).................................................ผู้รับรอง
(..................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะลัน(กระแสร์วิทยานุเคราะห์)
--------------------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

ไม่มีความคิดเห็น: