วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

“ ครูดีในดวงใจ ” บุญเลี้ยง ฉิมมาลี

แบบประวัติและผลงาน “ ครูดีในดวงใจ ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลี
เกิดวันที่ 18 กันยายน 2503 ที่บ้านเลขที่1 หมู่3 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา
1. ประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
2. ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูสุรินทร์ วิชาเอกสังคมศึกษา
3. ปริญญาบัตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิชาเอกสังคมศึกษา
4. ปริญญาบัตรมหาบัญฑิตศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5. ปัจจุบัน ศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการรับราชการ
1. ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
2. อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
3. อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
4. อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
5. อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
6. ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านระแงง (ศรีขรภูมิพิสัย) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์เขต 1

ผลงานดีเด่น
1. เกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546
2. ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาสังคมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547
3. ได้รับรางวัลดีเด่น ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547
4. ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2545
5. ครูแกนนำสาขาสังคมศึกษา ปี 2547
6. ได้รับโล่และเกียรติบัตรชอล์กทองคำ ปี 2548
7. ได้รับเกียรติบัตรผลงาน ระดับดีเยี่ยม ปี 2551 สมาคมศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

[ดูผลงาน]--------------------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"


ไม่มีความคิดเห็น: