วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ " นางจำเริญสุข ขาวงาม


ประวัติย่อ

ชื่อ นางจำเริญสุข ขาวงาม

วัน เดือน ปี เกิด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๔

ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๑ หมู่ที่ ๕ บ้านกรวด ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐๘๗-๘๐๒๓๒๔๘

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดโพธิ์สัตว์ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๑๗ ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๒๐ มัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( ป.กศ. ) วิทยาลัยครูสุรินทร์

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๓๘ ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ( คบ.) โปรแกรมวิชานาฏศิลป์

สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ตำบลช่างปี่

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสมอง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๓๑ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านบัวขุนจง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๓๐ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๒๗ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๒๔ ครู โรงเรียนบ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผลงานดีเด่น

ปี ๒๕๔๓- ๒๕๔๔ ครูแกนนำปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้

ปี๒๕๔๕ ครูภาษาไทยดีเด่นของอำเภอศีขรภูมิ

- ครู Teacher Awards ของอำเภอศีขรภูมิ

ปี ๒๕๔๖ ครูต้นแบบ ของอำเภอศีขรภูมิ

ปี ๒๕๔๗ ครูภาษาไทยดีเด่นของอำเภอศีขรภูมิ

....................................................................................

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"


๔ ความคิดเห็น:

นาย ประวิทย์ สุระคนธ์ กล่าวว่า...

ขอให้อาจารย์เป็นครูในดวงใจขอนักเรียนตลอดไป

นาย ประวิทย์ สุระคนธ์ กล่าวว่า...

ขอให้อาจารย์มีความสุขมากมากน๊ะครับเด็กบ้านกระทมคับ

นาย ประวิทย์ สุระคนธ์ กล่าวว่า...

ขอให้อาจารย์เป็นครูในดวงใจขอนักเรียนตลอดไปอาจารย์ดูเเลสุขภาพตัวเองด้วย

y r กล่าวว่า...

ผมเคยเปนศิษของ อ จำเริญสุข คับ ร ร บ้านหัวแรตนาโพธิ์ นาย หิรัญ เสาทอง จำได้ไหมคับ