วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ" ณิชชาภัทร หม้อทอง


แบบประวัติและผลงาน “ ครูดีในดวงใจ ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ นางณิชชาภัทร หม้อทอง
2. เกิด วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 อายุ 46 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4. ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
5. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปะนอยไถง ตำบลหนองเหล็ก
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทร.บ้าน 044-728-304
(โรงเรียน) 044-503-121 มือถือ 089-579-8723 , 080-153-6274
6. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 บ้านลำหอก ตำบลหนองเหล็ก
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทร.บ้าน 044-728-304
มือถือ 089-579-8723, 080-153-6274
ตอนที่ 2 เหตุผลที่เสนอให้ได้รับการคัดเลือกในโครงการ “ ครูดีในดวงใจ ”
1. เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียนในโรงเรียนบ้านปะนอยไถง ที่กำลังเรียนอยู่และศิษย์
เก่าที่จบไปแล้ว จากหลักฐานนักเรียนได้เขียนความในใจจากการสำรวจความพึงพอใจครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
2. เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของเพื่อนครูในโรงเรียนบ้านปะนอยไถง ในเรื่องความเสียสละ
แรงกาย ทรัพย์ สติปัญญา เวลา การให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องตรงเวลา การปฏิบัติต่อนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารด้วยกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตน
3. เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของสังคม ในเรื่อง การเลี้ยงบุตรธิดาให้มีร่างกายแข็งแรง
มีการเรียนดี มีมารยาทดี เป็นนักเรียนตัวอย่างของสถาบันการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา จนได้เป็นแม่ตัวอย่างของสาธารณสุขอำเภอ
และของ สถาบันการศึกษา เรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวม อาทิ บริจาคที่ดินสร้างวัด
สร้างศาลากลางหมู่บ้าน การสร้างถนน บริจาคอุปกรณ์และของใช้ในวัด อุปกรณ์
การศึกษาแก่โรงเรียน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(จัดหาผ้าป่าจากศิษย์เก่าที่กทม.
ผ้าป่าข้าวเปลือก) บริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์ สร้างเมรุ และอาหารเครื่องนุ่งห่มแก่
ชาวบ้านผู้ด้อยกว่า
4. เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแล
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ เด็กหญิงอัจฉรา และเด็กชายสมนึก หมายชอบ สองพี่
น้องถูกแม่ทอดทิ้ง ได้นำมาดูแลชุบเลี้ยงในครอบครัว ให้การศึกษาจนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันได้ทำงานในบริษัทมีรายได้เลี้ยงน้อง และศึกษาต่อใน
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
5. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวมและร่วม
กิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้แก่ เข้าอบรมในโครงการ
“ใฝ่รู้ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักอริยมรรคมีองค์ 8 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากสวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมสร้างหลักสูตรที่โรงแรมโฆษิตฮิล จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วนำมาบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา จนทำให้โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
นักเรียนได้รับรางวับโครงงานคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการวัดและประเมินผล เป็นครูต้นแบบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น
ตอนที่ 3 ผลงานที่สำคัญ
ผลงานที่สำคัญที่เป็นนวัตกรรมในการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ บทความ ดังนี้
1. หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนเรื่อง “การเมืองการปกครอง” กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 8 เรื่อง ได้แก่ ตอนที่ 1 เรื่องประชาธิปไตยเป็นอย่างไร ตอนที่ 2 ลักษณะของผู้นำและผู้ตาม ตอนที่ 3 การปกครองชุมชนและท้องถิ่น ตอนที่ 4 การปกครองส่วนกลาง ตอนที่ 5 การปกครองส่วนภูมิภาค ตอนที่ 6 การปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 7 การปกครองระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตอนที่ 8 การปกครองประเทศ เป็นหนังสือที่แต่งเองโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้นักเรียน ชั้นม. 1 เรียนเรื่องการเมือง การปกครอง กลุ่มสาระสังคมฯ อย่างมีความสุข เกิด ความสนุกสนาน เหมาะกับวัยและมีผลการเรียนดีขึ้น เป็นนวัตกรรมเสนอผลงาน วิชาการเพื่อให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ครูชำนาญการพิเศษ) ปีการศึกษา 2549-2550
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้เรื่อง “ช้าง” ใช้อ่านเสริมความรู้ กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และอื่นๆ สามารถให้ความรู้ได้ทุกระดับตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ปี 2549
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในประเทศไทยและส่วยใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
สามารถนำมาประกอบการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อชาติพันธุ์
ประเทศเพื่อนบ้านและอื่นๆ ปี 2548 เป็นต้น
4. บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง “ ภาษาผีปะกำ” “ครอบครัวไตลื้อ” เป็นบทความที่
ได้จากการศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถใช้ประกอบการเรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาภาษาไทย กับผู้สนใจทุกระดับ ปี 2550
5. หนังสือเรื่องเล่าเร้าพลัง “เกริมผู้กล้าหาญ” เขียนจากแรงจูงใจที่เป็นโรงเรียน
คุณธรรมชั้นนำสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กชายเกริมหรืออาจอน จากเด็กเกเรเป็นผู้
กล้าหาญช่วยลูกชายนายกอบต.ตำบลราม อ.เมือง จ.สุรินทร์คนจมน้ำ กำลังจะ
เสียชีวิตรอดตายอย่างหวุดหวิดกลายเป็นวีรบุรุษของโรงเรียนบ้านปะนอยไถง


ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

ณิชชาภัทร หม้อทอง
( นางณิชชาภัทร หม้อทอง )
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านปะนอยไถง


ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

ครองรัฐ ชมบุญ
( นายครองรัฐ ชมบุญ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง
-------------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

๔ ความคิดเห็น:

วีรพันธ์ กล่าวว่า...

สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

วีรพันธ์ กล่าวว่า...

ขออวยพร ให้มีโชคลาภ ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต มีความเจริญรุ่งเรื่อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตั้งใจทำงานนะคับ

wanchana deesom กล่าวว่า...

ไม่มีเวลาครับได้มาเห็นแล้ว
แสดงความยินดีด้วยนะครับ
ขอให้ครูดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
อย่าทำงานหนักพักผ่อนให้เพียงพอครับ