วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ครูดีในดวงใจ " นางรัตนา ชิดชอบ"

ประวัติและผลงานของ นางรัตนา ชิดชอบ Add Image

ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ นางรัตนา ชิดชอบ ครูเชี่ยวชาญ คศ. 4 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
2. เกิดวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2498 อายุ 53 ปี
3. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิชาเคมี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่ ถนน เทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร. 044 - 511189 โทรสาร 044 - 513187
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 294 หมู่ 18 ถนนศรีพัฒนา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร. 044 - 518320 , 01 - 0662204
5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด โรงเรียนสิรินธร
ถนน เทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร. 044 - 511189 โทรสาร 044 - 513187
โทร. 01 - 0662204
6. ประวัติการศึกษา


7. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2520
8. ประวัติการรับราชการ
2 มิ.ย. 2520 - 1 ต.ค. 2525 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
1 ต.ค. 2526 - 1 ต.ค. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนศรีไผทสมันต์
1 ต.ค. 2531 - 1 เม.ย. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
1 ต.ค. 2533 - 1 ต.ค. 2538 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
14 พ.ย. 2538 - 1 ต.ค. 2539 อาจารย์ 3 ระดับ 7 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
1 ต.ค. 2539 - 1 ต.ค. 2547 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
29 มิ.ย. 2547 - 1 ต.ค. 2547 อาจารย์ 3 ระดับ 9 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
24 ธ.ค. 2547 - ปัจจุบัน ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ. 4 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

9. ผลงานดีเด่น
9.1 ด้านการครองตน ครองคน และครองงาน
1. โล่ข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2538 จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2539
2.ประกาศเกียรติคุณบัตร ข้าราชการตัวอย่างจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2539
3.ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติประเภทผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา จากคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ปี 2539
4.โล่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2539 จากกรมสามัญศึกษาปี พ.ศ. 2539
5.เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ผลิตสื่อโสตทัศนอุปกรณ์ วิชาเคมี จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา
จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2539
6.โล่ครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเครือข่าย ของสถาบันราชภัฏสุรินทร์สุรินทร์ ปี 2542
7.รางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอน ของเขตการศึกษา 11 จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา
จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2540
8.เกียรติบัตรสมาชิกคุรุสภาดีเด่น(ครูคุรุสดุดี)จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2540
9. เกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างผู้มีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์จากสมาคมวิทยาศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ปี พ.ศ. 2540
10. เกียรติบัตรข้าราชการครูผู้ไม่มีวันลา ในรอบ 5 ปี จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ปี พ.ศ. 2540 และในรอบ 13 ปี จากโรงเรียนสิรินธร ปี พ.ศ. 2533 - 2545
11. เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ผลิตสื่อโสตทัศนูอุปกรณ์ วิชาเคมี จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา
จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2538
12.รางวัล และเกียรติบัตรครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2540
13.รางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอน เครื่องแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุจากคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2541
14.วิทยากรโครงการพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2543
15.วิทยากรแกนนำ ระดับประเทศ ของกรมสามัญศึกษาในโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี 2542
16.วิทยากรแกนนำของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 ใน 17 คน ระดับประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นครูแกนนำขยายผลเครือข่าย ปี 2543
17.เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่
18.เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครูแกนนำ การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ
19.นำเสนอผลงานสื่อการเรียนการสอน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
20.ได้รับรางวัลสื่อการเรียนการสอนระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
21.ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ ปี 2540 จากคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
22.ได้รับเกียรติบัตรครูคุรุสดุดี ครูคุรุสภาดีเด่น ปี 2541 จากคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
23.ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 11 ให้จัดนิทรรศการแสดงผลงานครู ระดับประเทศปี 2541
24. ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่นของสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ในวันครูที่ 16 มกราคม 2546
25. เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานทางวิชาการ และเครื่องมือในการทำวิจัยแก่เพื่อนครู และแก่หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงานของทางราชการ
26.เป็นครูต้นแบบ (ระดับประเทศ) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2543
27.ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตการศึกษา ของกรมสามัญศึกษาปี 2544
28.ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบของกรมสามัญศึกษาปี 2545
29. ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2545
30. เป็นประธานชมรมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งจังหวัดสุรินทร์
31. เป็นประธานชมรมครูวิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ สพท.สร. เขต 1
32. ได้รับเกียรติบัตรครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่ ปี 2550 และ ปี 2551
33. ได้เลื่อนตำแหน่งให้รับเงินเดือนตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2547
9.2 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ผลงานด้านการจัดทำ ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการผลิตสื่อประกอบการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี จะมีสื่อหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิธีการสอน และเทคนิค การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนและตลอดการจัดกิจกรรม สื่อการสอนที่ได้จัดทำ ผลิตขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ แผ่นโปร่งใส บทเรียนภาพการ์ตูน
ใบกิจกรรม ใบความรู้ บทเรียนแบบโปรแกรม สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ แผนภูมิ แผนผังมโนมติ เกม บัตรคำ
สื่อของจริง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี แบบฝึกปฏิบัติ ชุดฝึกทักษะ ชุดการเรียนด้วยตนเอง ชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียน ทำให้ได้รับคัดเลือกนำเสนอ และได้รับรางวัลด้านสื่อการเรียนการสอนมากมายดังนี้
ไ -ได้รับรางวัลที่ 2 สื่อ อุปกรณ์ เรื่อง เครื่องแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ จากคุรุสภา
กรุงเทพมหานคร ปี 2541
-รางวัลที่ 2 การประกวดสื่อการสอนของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสิรินธรปี 2533
-รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสิรินธร ปี 2534
-รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสิรินธร ปี 2535
-รางวัลชมเชยในการประกวดสื่อบทเรียนแบบโปรแกรม ของโรงเรียนสิรินธร ปี 2537
-รางวัลที่ 1 การประกวดสื่อการเรียนการสอนประเภทชุดการสอนจากโรงเรียนสิรินธร ปี 2538
-รางวัลชมเชย สื่อการสอนประเภทแผ่นโปร่งใสจากโรงเรียนสิรินธร ปี 2538
-รางวัลชนะเลิศสื่อการเรียนการสอนประเภทชุดการสอน เรื่อง การตกผลึกจากโรงเรียนสิรินธร ปี2539
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์จากสำนักงานสามัญศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปี 2539
-รางวัลชมเชยสื่อการสอนประเภทชุดสื่อประสมจากโรงเรียนสิรินธร ปี 2540
-รางวัลระดับดีจากการประกวดสื่อประเภทสื่อประสม บทเรียนโปรแกรมของสมาคมวิทยาศาสตร์
จังหวัดสุรินทร์ ปี 2540
-รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสื่อแผ่นโปร่งใสของสมาคมวิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2540
-รางวัลที่ 2 การประกวดสื่อการเรียนการสอนของเขตการศึกษา 11 ปี 2540
-ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดสื่อการสอนประเภทแผ่นโปร่งใสจากโรงเรียนสิรินธร ปี 254100
-รางวัลดีเยี่ยมสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์จากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งจังหวัดสุรินทร์ ปี 2541
-ได้รับรางวัลดีเยี่ยมประเภทอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
จากโรงเรียนสิรินธร ปี 2542
- ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อแผ่นโปร่งใส ของโรงเรียนสิรินธร ปี 2543
-ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อประเภทสื่ออุปกรณ์ จากสำนักงานสามัญศึกษาสุรินทร์ ปี 2543
-ได้รับรางวัลชมเชยสื่อการสอนวิชาเคมีตู้ภาพเคลื่อนไหวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2545
-นำเสนอผลงานสื่ออุปกรณ์ เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ปี 2534
-นำเสนอผลงานสื่ออุปกรณ์ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนครั้งที่ 3 ระดับประเทศ ปี 2535
-นำเสนอผลงานนวัตกรรมชุดการสอนสำหรับครู ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนครั้งที่ 4 ระดับประเทศ ปี 2536
-ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 11 ให้จัดแสดงนิทรรศการผลงานของครู ระดับประเทศ ที่โรงเรียนแก่น
นครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ปี 2540
-จัดแสดงผลงานสื่อการเรียนการสอนในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ
เงินกู้ธนาคารโลกที่โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2542
-ได้รับคัดเลือกจัดแสดงผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542ในงาน เสมา , 45 เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กรุงเทพฯ
-เผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมและใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย
ที่โรงแรมรอยัลเบญจากรุงเทพมหานคร ปี 2545
-จัดแสดงผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของครูต้นแบบของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในงานเสมา’45 : เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร ปี 2545
-จัดแสดงผลงานสื่อการเรียนการสอนในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2546
- ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่แก่วงการศึกษาจัดคลินิกวิชาการในการประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2547
-ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่แก่วงการศึกษาจัดคลินิกวิชาการใน
การประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูป
การ เรียนรู้ที่จังหวัดพิษณุโลก ปี 2548
-จัดคลินิกวิชาการแสดงผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2549
-ได้รับคัดเลือกนำเสนอผล ภาคบรรยายงานวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กฎทรงมวล ในการประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2549
-จัดนิทรรศการ และนำเสนอสื่อการเรียนการสอนในงานสิรินธรวิชาการของโรงเรียนสิรินธรทุกปี
10. ผลงานทางวิชาการ
1. การศึกษาความเสถียรของอิมัลชันที่มีชันเป็นอิมัลซิฟายเออร์
2. รายงานการผลิต และทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนสำหรับครู วิชาเคมี ว 431 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ เจตคติและ
ความพึงพอใจของนักเรียนในวิชาเคมี
4. เอกสาร หนังสือ ตำรา ที่เขียน หรือที่รวบรวม และเรียบเรียง จำนวน 80 รายการ
11. เทคนิค และวิธีการสอนที่คิดค้น
1. เทคนิคการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม หลากหลายวิธีเรียน
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
6. การเรียนรู้แบบกระตือรือร้นโดยใช้สถานการณ์และคำถามกระตุ้น
7. กิจกรรมสรุปองค์ความรู้จากสื่อหนังสื่อพิมพ์
8.เทคนิคการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยใช้สื่อการเรียนการสอน
12. งานวิจัย งานคิดค้น หรือวิจัยในชั้นเรียน
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
หลากหลายวิธีเรียน
2. การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนที่เรียนวิชาเคมี โดยใช้การสร้างแผนผังมโนมติ
3. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนโดยวิธี ลด ละ เลิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. การบันทึกความดีเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้โดยการสร้างสื่อสรุปองค์ความรู้ของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6. การพัฒนากระบวนการคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยการสร้างแผนผังมโนมติ
7. รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ เจตคติและความพึง พอใจของนักเรียนในวิชาเคมี
8. การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยโดยการบูรณาการแหล่งการเรียนรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
9. การใช้กิจกรรม Concept Mapping ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง สมบัติของสารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลาย
10. การพัฒนาคุณภาพของครูตามโครงการขยายผลครูเครือข่ายรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบมีส่วนร่วม
11. การพัฒนาครูเครือข่ายตามโครงการขยายผลด้านสื่อการเรียนการสอนของครูแกนนำของสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยโดยการบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
13. การพัฒนาครูเครือข่ายของครูต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี 2551
ผลการดำเนินงานของชมรมครูวิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
15.รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี 2550
และ ปี 2551 ผลการดำเนินงานของชมรมพัฒนาวิชาชีพครู แห่งจังหวัดสุรินทร์
16. รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่

ขอรับรองว่าผลงานของข้าพเจ้านางรัตนา ชิดชอบ ที่รายงานมาทั้งหมดเป็นความจริง และสามารถตรวจสอบได้จริงทุกประการ(ลงชื่อ) ผู้รับรอง
(นางรัตนา ชิดชอบ)
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์๓ ความคิดเห็น:

ศึกษาต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

ศึกษาต่อออสเตรเลีย กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆๆคะ รักครุรัตนาที่สุดเลย