วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ครูดีในดวงใจ " นางเพ็ญศรี นพพิบูลย์"


ชื่อ- นามสกุล นางเพ็ญศรี นพพิบูลย์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
การศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. ระดับครูพิเศษมะยม (ศึกษาด้วยตนเอง)
3. ระดับประโยคครูประถม วิทยาลัยครูนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์
ประสบการณ์การสอน/ตำแหน่ง
1. ปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 36 ปี
2. ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.) สอนชั้น ประจำชั้น อนุบาล 2
2.) หัวหน้าวิชาการโรงเรียน
3.) หัวหน้าครูอนามัยโรงเรียน
ประสบการณ์การจัดทำผลงานทางวิชชาการและการจัดทำวิจัย
1. ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึก” ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545
2. ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ” ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2546
3. ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ” ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาลาวตั้งแต่ชั้น ป1- ป6 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
4. ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการแต่งกายและดูแลสุขภาพนักเรียน” โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
5. ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการอ่านคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

--------------------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

ไม่มีความคิดเห็น: