วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ครูดีในดวงใจ " นางนุชนารถ ลับโกษา"

ชื่อ นางนุชนารถ ลับโกษา เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2500
ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านเลข 29 หมูที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
บิดาชื่อ นายสะ วุฒิยา มารดาชื่อ นางทองมา วุฒิยา มีบุตรจำนวนทั้งหมด 6 คน เป็น ชาย 4 คน หญิง 2 คน นางนุชนารถ ลับโกษา เป็นบุตรคนที่ 1 ซึ่งต่อมาได้สมรสกับนายวุฒิพงษ์ ลับโกษา มีบุตรด้วยกัน 2 คน คนที่ 1 นางสาวจารุกัญญ์ ลับโกษา อายุ 25 ปี ทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตำแหน่งการเงินการบัญชี คนที่ 2 นางสาวจิราภรณ์ ลับโกษา อายุ 23 ปี จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์และกำลังศึกษาอยู่ที่เนติบัณฑิต
ภูมิลำเนาปัจจุบัน
86 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
1. การศึกษาชั้นประถมปีที่ 1 - 4 จากโรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2. การศึกชั้นประถมปีที่ 5 – 7 จากโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
4. การศึกษาระดับ ปวช. จากโรงเรียนเสาวภาผ่องศรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2521
5. การศึกระดับอนุปริญญา เอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2539
6. ระดับปริญญาตรี เอกการประศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2550
ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ในตำแหน่ง ครู 1 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา ตำบลขามเดื่อ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และย้ายมาที่โรงเรียนบ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2527ในตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 2 และในปัจจุบันตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคาละแมะ ตำบลคาละ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
หน้าที่นอกเนื่องจากการสอน
1. เป็นเจ้าหน้าอาหารกลางวันในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินซื้ออาหารกลางวัน ดำเนินการโดยการจัดเป็นเวรให้ครูทุกคนในโรงเรียนรับผิดชอบซื้ออาหารสด – แห้งเป็นรายวัน และดูแลเกี่ยวกับการประกอบอาหารต้องสะอาดถูกหลักอนามัยและจัดระเบียบเกี่ยวการเข้าแถวรับอาหารกลางวัน การรับประทานอาหารก็จัดให้นั่งรับประทานเป็นกลุ่มคละกันตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 โดยทางโรงเรียนมีนโยบายให้พี่ดูแลน้องในขณะที่รับประทานอาหาร ควบคุมไม่ให้เล่นหรือคุยกันเสียงดังจะทำให้เสียมารยาท
2. การบริการชุมชนในเขตบริการโรงเรียนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการในโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบและประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำเนินงานในโรงเรียนที่เอื้อประโยชน์แก่นักเรียนเป็นการสร้างความสมานสามัคคีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
3. โครงการออมทรัพย์ของนักเรียน ดำเนินการโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการออมทรัพย์ โดยให้ครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ้นเดือนครูจะแจ้งยอดเงินออมให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคลให้นักเรียนนำไปบอกผู้ปกครองต่อไป เมื่อสิ้นเทอมก่อนปิดภาคเรียนก็แจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินออมของนักเรียนแล้วนำไปเข้าบัญชีให้ที่ธนาคารออมสิน นักเรียน ทุกคนมีบัญชีเงินฝากเป็นของตนเอง
4. เป็นกรรมการสอบแข่งขันความเป็นเลิศระดับ CEO มีหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเรียบร้อย และเป็นกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับเขต ในปีการศึกษา 2550
สิ่งที่ภาคภูมิมากที่สุด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นแก้ปัญหาเป็น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผลงานดีเด่น
เป็นครูดีเด่นและครูแกนนำระดับอำเภอ แข่งความเลิศระดับ CEO ศีขรภูมิ 3 การท่องบทอาขยานนักเรียนช่วงชั้นที่ 1ได้ชนะเลิศอันดับ 1
อุดมคติประจำใจ
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
ความใฝ่ฝัน
จะตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งและทำงานจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ อนาคตอยากเป็นครูชำนาญการพิเศษ


นางนุชนารถ ลับโกษา
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคาละแมะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ไม่มีความคิดเห็น: