วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ" นายองอาจ สุจินพรัหม

นายองอาจ สุจินพรัหม
: เกิด 29 มกราคม 2500
อายุราชการ 29 ปี
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สูงสุด ท.ช.
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมืองสุรินทร์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทร 084 0119151 email :
mango_th@hotmail.com

-ประวัติการศึกษา กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปี 2522 มหาวิทยาลัยบูรพา
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) ปี 2527 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น.บ. ปี 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 60 ปี 2551 สำนักฝึกอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตสภา
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2522 อาจารย์ 1 สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2535 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา จังหวัดสุรินทร์ ถึงปัจจุบัน

อุดมการณ์ในการทำงาน มีความรู้ ต้องคู่คุณธรรรม

ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น
1. สมาชิกคุรุสภาผู้มีจรรยาบรรณ มารยาท และวินัยดีเด่น คุรุสภาอำเภอเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2546
2. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปี 2546
3. ผู้บริหารผู้มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประจำปี 2547
4. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2547
5. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547
6. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับรอง จาก ส.ม.ศ. โดยผ่านการประเมินภายนอก รอบ 2 ปี 2550
7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร ปี 2549 จาก สพฐ.
8. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีแผ่นดิน” ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรมดีเด่น ปี 2549
9. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2550 จาก สพฐ.
10. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางเลือกนอกระบบ ปี 2551 จาก สพท. สุรินทร์ เขต 1

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1. กรรมการและเลขานุการ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 4
2. กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท.สุรินทร์ เขต 1
3. กรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ สพท. สุรินทร์ เขต 1
4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสุรวิทยาคาร
5. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสุรวิทยาคาร
6. กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์
7. กรรมการและเลขานุการ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ การมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
8. อนุกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2547
9. กรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ปี 2547
10. รองประธานการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จ.สุรินทร์ ปี 2548
11. วิทยากรครู ข. การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550
12. กรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปี 2551
13. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ปี 2551
14. ประธานกรรมการสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ปี 2551
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัยรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา--------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีกับท่าน อ.องอาจด้วยนะคะ
จากศิษย์เก่า ส.ว.ค