วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ " นายบุญเสริม เติมกล้า
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นายบุญเสริม เติมกล้า

วันเดือนปีเกิด วันที่ 16 กันยายน 2501

ที่อยู่ปัจจุบัน 66 หมู่ที่ 16 บ้านจะแกโกน ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วุฒิทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หน้าที่ราชการ ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย โรงเรียนบ้านราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ตอนที่ 2 การศึกษาดูงาน 1. ประเทศกัมพูชา

2. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. ประเทศเวียดนาม

4. ประเทศมาเลเซีย

5. ประเทศสิงคโปร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รางวัลที่ได้รับ 1. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

2. ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ระดับจังหวัด

3. รองชนะเลิศอันดับ 1 การเข่งขันกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4. เหรียญทองแดงการแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ระดับจังหวัด

5. รางวัลระดับดี การประกวดผลงานทางวิชาการ การออกแบบการจัดการการเรียนรู้บูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1

6. เป็นคนดีต้นแบบจังหวัดสุรินทร์

7. ผุ้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2551 สาขาปฏิบัติการสอน (ชำนาญการสอนพิเศษภาษไทย)

ผลงานดีเด่น 1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านในใจ คูปองหัวใจนักรักการอ่านที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1

2. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมการเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและคุณค่าทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 การอ่านจับใจความประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

--------------------------------------------

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"


“ ครูดีในดวงใจ ” บุญเลี้ยง ฉิมมาลี

แบบประวัติและผลงาน “ ครูดีในดวงใจ ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลี
เกิดวันที่ 18 กันยายน 2503 ที่บ้านเลขที่1 หมู่3 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา
1. ประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
2. ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูสุรินทร์ วิชาเอกสังคมศึกษา
3. ปริญญาบัตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิชาเอกสังคมศึกษา
4. ปริญญาบัตรมหาบัญฑิตศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5. ปัจจุบัน ศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการรับราชการ
1. ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
2. อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
3. อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
4. อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
5. อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
6. ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านระแงง (ศรีขรภูมิพิสัย) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์เขต 1

ผลงานดีเด่น
1. เกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546
2. ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาสังคมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547
3. ได้รับรางวัลดีเด่น ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547
4. ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2545
5. ครูแกนนำสาขาสังคมศึกษา ปี 2547
6. ได้รับโล่และเกียรติบัตรชอล์กทองคำ ปี 2548
7. ได้รับเกียรติบัตรผลงาน ระดับดีเยี่ยม ปี 2551 สมาคมศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

[ดูผลงาน]--------------------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"


"ครูดีในดวงใจ" ณิชชาภัทร หม้อทอง


แบบประวัติและผลงาน “ ครูดีในดวงใจ ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ นางณิชชาภัทร หม้อทอง
2. เกิด วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 อายุ 46 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4. ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
5. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปะนอยไถง ตำบลหนองเหล็ก
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทร.บ้าน 044-728-304
(โรงเรียน) 044-503-121 มือถือ 089-579-8723 , 080-153-6274
6. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 บ้านลำหอก ตำบลหนองเหล็ก
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทร.บ้าน 044-728-304
มือถือ 089-579-8723, 080-153-6274
ตอนที่ 2 เหตุผลที่เสนอให้ได้รับการคัดเลือกในโครงการ “ ครูดีในดวงใจ ”
1. เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียนในโรงเรียนบ้านปะนอยไถง ที่กำลังเรียนอยู่และศิษย์
เก่าที่จบไปแล้ว จากหลักฐานนักเรียนได้เขียนความในใจจากการสำรวจความพึงพอใจครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
2. เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของเพื่อนครูในโรงเรียนบ้านปะนอยไถง ในเรื่องความเสียสละ
แรงกาย ทรัพย์ สติปัญญา เวลา การให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องตรงเวลา การปฏิบัติต่อนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารด้วยกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตน
3. เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของสังคม ในเรื่อง การเลี้ยงบุตรธิดาให้มีร่างกายแข็งแรง
มีการเรียนดี มีมารยาทดี เป็นนักเรียนตัวอย่างของสถาบันการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา จนได้เป็นแม่ตัวอย่างของสาธารณสุขอำเภอ
และของ สถาบันการศึกษา เรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวม อาทิ บริจาคที่ดินสร้างวัด
สร้างศาลากลางหมู่บ้าน การสร้างถนน บริจาคอุปกรณ์และของใช้ในวัด อุปกรณ์
การศึกษาแก่โรงเรียน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(จัดหาผ้าป่าจากศิษย์เก่าที่กทม.
ผ้าป่าข้าวเปลือก) บริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์ สร้างเมรุ และอาหารเครื่องนุ่งห่มแก่
ชาวบ้านผู้ด้อยกว่า
4. เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแล
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ เด็กหญิงอัจฉรา และเด็กชายสมนึก หมายชอบ สองพี่
น้องถูกแม่ทอดทิ้ง ได้นำมาดูแลชุบเลี้ยงในครอบครัว ให้การศึกษาจนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันได้ทำงานในบริษัทมีรายได้เลี้ยงน้อง และศึกษาต่อใน
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
5. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวมและร่วม
กิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้แก่ เข้าอบรมในโครงการ
“ใฝ่รู้ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักอริยมรรคมีองค์ 8 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากสวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมสร้างหลักสูตรที่โรงแรมโฆษิตฮิล จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วนำมาบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา จนทำให้โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
นักเรียนได้รับรางวับโครงงานคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการวัดและประเมินผล เป็นครูต้นแบบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น
ตอนที่ 3 ผลงานที่สำคัญ
ผลงานที่สำคัญที่เป็นนวัตกรรมในการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ บทความ ดังนี้
1. หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนเรื่อง “การเมืองการปกครอง” กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 8 เรื่อง ได้แก่ ตอนที่ 1 เรื่องประชาธิปไตยเป็นอย่างไร ตอนที่ 2 ลักษณะของผู้นำและผู้ตาม ตอนที่ 3 การปกครองชุมชนและท้องถิ่น ตอนที่ 4 การปกครองส่วนกลาง ตอนที่ 5 การปกครองส่วนภูมิภาค ตอนที่ 6 การปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 7 การปกครองระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตอนที่ 8 การปกครองประเทศ เป็นหนังสือที่แต่งเองโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้นักเรียน ชั้นม. 1 เรียนเรื่องการเมือง การปกครอง กลุ่มสาระสังคมฯ อย่างมีความสุข เกิด ความสนุกสนาน เหมาะกับวัยและมีผลการเรียนดีขึ้น เป็นนวัตกรรมเสนอผลงาน วิชาการเพื่อให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ครูชำนาญการพิเศษ) ปีการศึกษา 2549-2550
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้เรื่อง “ช้าง” ใช้อ่านเสริมความรู้ กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และอื่นๆ สามารถให้ความรู้ได้ทุกระดับตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ปี 2549
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในประเทศไทยและส่วยใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
สามารถนำมาประกอบการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อชาติพันธุ์
ประเทศเพื่อนบ้านและอื่นๆ ปี 2548 เป็นต้น
4. บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง “ ภาษาผีปะกำ” “ครอบครัวไตลื้อ” เป็นบทความที่
ได้จากการศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถใช้ประกอบการเรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาภาษาไทย กับผู้สนใจทุกระดับ ปี 2550
5. หนังสือเรื่องเล่าเร้าพลัง “เกริมผู้กล้าหาญ” เขียนจากแรงจูงใจที่เป็นโรงเรียน
คุณธรรมชั้นนำสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กชายเกริมหรืออาจอน จากเด็กเกเรเป็นผู้
กล้าหาญช่วยลูกชายนายกอบต.ตำบลราม อ.เมือง จ.สุรินทร์คนจมน้ำ กำลังจะ
เสียชีวิตรอดตายอย่างหวุดหวิดกลายเป็นวีรบุรุษของโรงเรียนบ้านปะนอยไถง


ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

ณิชชาภัทร หม้อทอง
( นางณิชชาภัทร หม้อทอง )
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านปะนอยไถง


ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

ครองรัฐ ชมบุญ
( นายครองรัฐ ชมบุญ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง
-------------------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

"ครูดีในดวงใจ" นางอภินันท์ เอื้อเมธิยางกูล


ชื่อ นางอภินันท์ เอื้อเมธิยางกูล

การศึกษา

๒๕๑๐-๒๕๑๑ ประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา

๒๕๑๒- ๒๕๑๓ ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครู

นครราชสีมา วิชาเอกภาษาไทย

๒๕๒๗ ปริญญาบัตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช วิชาเอกภาษาไทย

ประวัติการรับราชการ

กรกฎาคม ๒๕๑๘ ครูตรี โรงเรียนบ้านกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

๓๐ กันยายน ๒๕๑๘ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ อำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

มกราคม ๒๕๒๘ อาจารย์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อ-

ผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

มิถุนายน ๒๕๔๖ อาจารย์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อ-

ผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ

(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด

สุรินทร์

ผลงานดีเด่น

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ครูภาษาไทยดีเด่น ของคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์

ประจำปี ๒๕๔๕

.ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาย่อของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี

๒๕๔๕

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ พัฒนาทักษะการสอนดีเด่น ของชมรมอนุรักษ์

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๔๖

๔. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สาขาอนุรักษ์

วัฒนธรรมและมรดกไทยด้านภาษา ของหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ ประจำปี

๒๕๔๖

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ TOp Teacher Awards ๒๐๐๓ เป็นผู้มีผลงาน

ดีเด่นด้าน ครูแม่แบบอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ของนิตยสารวิชาชีพ

สู่ความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๔๖

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ผู้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย จากหนังสือพิมพ์

สื่อสารธุรกิจ ประจำปี ๒๕๔๖

. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ครูของแผ่นดิน จากนิตยสารสารคดีคนสร้าง

ชาติ ประจำปี ๒๕๔๗

. ได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๓

. ได้รับเกียรติบัตร บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๔๔

๑๐. ได้รับเกียรติบัตร ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด

สุรินทร์ ปี ๒๕๔๔

--------------------------------------------------------

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"


"ครูดีในดวงใจ " นางจำเริญสุข ขาวงาม


ประวัติย่อ

ชื่อ นางจำเริญสุข ขาวงาม

วัน เดือน ปี เกิด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๔

ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๑ หมู่ที่ ๕ บ้านกรวด ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐๘๗-๘๐๒๓๒๔๘

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดโพธิ์สัตว์ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๑๗ ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๒๐ มัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( ป.กศ. ) วิทยาลัยครูสุรินทร์

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๓๘ ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ( คบ.) โปรแกรมวิชานาฏศิลป์

สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ตำบลช่างปี่

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสมอง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๓๑ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านบัวขุนจง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๓๐ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๒๗ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปี ๒๕๒๔ ครู โรงเรียนบ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผลงานดีเด่น

ปี ๒๕๔๓- ๒๕๔๔ ครูแกนนำปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้

ปี๒๕๔๕ ครูภาษาไทยดีเด่นของอำเภอศีขรภูมิ

- ครู Teacher Awards ของอำเภอศีขรภูมิ

ปี ๒๕๔๖ ครูต้นแบบ ของอำเภอศีขรภูมิ

ปี ๒๕๔๗ ครูภาษาไทยดีเด่นของอำเภอศีขรภูมิ

....................................................................................

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"